Kataster nehnuteľností

Technické vybavenie

Majetkoprávne vysporiadanie

Technické vybavenie

GEO-NET, s.r.o.

Spoločnosť GEO-NET s.r.o. vznikla v roku 2004. Od svojho vzniku poskytuje kvalitné a odborné služby v odbore geodézie a kartografie. Hlavným cieľom spoločnosti je poskytnúť zákazníkom komplexný servis geodetických a kartografických prác spojených s majetkoprávnym vysporiadaním investičných projektov.  Pri spracovaní našich projektov kladieme veľký dôraz na plné využitie možností najmodernejšej meracej a výpočtovej techniky a na použitie najnovších komunikačných prostriedkov a informačných technológií v rámci spoločnosti ako aj pri kontakte so zákazníkmi. Pôsobíme na celom Slovensku. Máme krátke dodacie termíny a dokážeme sa prispôsobiť želaniam zákazníka na forme spracovania dát.

GEO-NET, s.r.o.

Záborského 2
036 45 Martin
IČO: 36424706
IČ DPH: SK2021897339

Ing. Kubinec Jozef
konateľ spoločnosti, autorizovaný geodet
e-mail: jkubinec@geo-net.sk

Geodetická kancelária:

Bc. Buryánek Michal
geodet, vedúci kancelárie
Tel.: +421 43 324 1065
Mob.: 0915 786 967
e-mail: buryanek@geo-net.sk

Majetko-právne oddelenie:

Ing. Trnková Anna
vedúca oddelenia
Tel.: +421 43 324 1064
Mob.: 0902 551 111
e-mail: trnkova@geo-net.sk

Ekonomické oddelenie:

Bc. Janovcová Jana
vedúca ekonomického oddelenia
Tel.: +421 43 324 1062
Mob.: 0904 882 222

Kataster nehnuteľností

 • Príprava na geometrické plány, výpočty pôch
 • grafická identifikácia E-KN, C-KN parciel
  a skutkového stavu v teréne
 • geometrické plány na majetkoprávne usporiadanie
 • geometrické plány na oddelenie pozemku
 • geometrické plány na kolaudáciu
 • geometrické plány na zameranie rozostavanej stavby
 • geometrické plány na rozdelenie pozemku za účelom prevodu nehnuteľností
 • geometrické plány na zriadenie vecné bremena
 • vytýčenie hraníc pozemkov

Inžinierska geodézia

 • polohopisné a výškopisné zameranie doplnené o stav KN-C a KN-E
 • zriaďovanie vytyčovacích sietí
 • spracovanie vytyčovacích výkresov stavieb
 • vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov
 • meranie zvislosti objektov
 • zameranie vytýčených inžinierskych sietí
 • porealizačné zameranie stavieb+ spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby
 • zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov
 • tvorba digitálnych modelov terénu
 • zameranie a výpočet kubatúr
 • nivelačné práce
 • základné, účelové a tematické mapovanie
 • určovanie geometrických parametrov žeriavových dráh
 • Grafické výstupy v 2D aj v 3D vo formáte
  *.VYK, *.DGN, *.DXF, *.DWG, *.PDF

Majetkoprávne vysporiadanie

Geodetické práce a práce spojené s majetkovo – právnym vysporiadaním investičných projektov

 • majetkovoprávna príprava stavieb k stavebnému konaniu, stavebnému povoleniu, k vyňatiu pôdy a k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
 • príprava podkladov pre výkup pozemkov
 • identifikácia majetkovo – právnych vzťahov, zisťovanie pobytu vlastníkov nehnuteľností a rokovania s vlastníkmi
 • prerokovanie právnych vzťahov s dotknutými subjektami
 • vypracovanie výkupových elaborátov
 • vypracovanie návrhov zmlúv, uzavretie zmluvy o budúcej zmluve, uzavretie kúpnych, nájomných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena
 • zabezpečenie overených podpisov zmlúv
 • vypracovanie a uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva nezistených vlastníkov so SPF v zmysle platných právnych predpisov
 • dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia v prípade stavieb vo verejnom záujme
 • vypracovanie a uzavretie aj iných zmlúv, potrebných v rámci majet kovo- právneho vysporiadania v zmysle platných právnych predpisov
 • vypracovanie a podanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
 • zabezpečenie vystavenia listov vlastníctva vykúpených nehnuteľností pre potreby objednávateľa
 • podľa potreby spolupráca pri zabezpečovaní úhrad vlastníkom
 • kompletné vysporiadanie všetkými formami zmlúv smerujúcich k prevodu predmetnej nehnuteľnosti pre investora
 • optimalizovanie projektu z hľadiska potrieb investora, vyhľadanie nehnuteľností
 • spracovanie štúdie vhodných lokalít
 • zabezpečenie ocenenia nehnuteľností za účelom predaja, nájmu, zriadenia vecného bremena
 • lustrácia existencie právnych titulov užívania pozemkov, vlastníkov stavieb

Technické vybavenie

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE:

 • integrovaný merací systém Leica TCR 1203
 • integrovaný merací systém Trimble S8
 • GNSS prijímač Leica RX 1250X
 • GNSS prijímač Trimble R8
 • nivelačný prístroj Leica NA 730
 • scanner Trimble GX
 • diaľkomer Leica Disto
 • diaľkomer Stabila LE 100

PROGRAMOVÉ VYBAVENIE:

 • Windows 7 Professional
 • Microsoft Office 2010
 • WinKokeš, v. 9,10,11 – grafický editor
 • MicroStation V8i/ Power Civil for CZ – grafický editor
 • GeoPlot , v.6
 • Real Works Survey Standard

TLAČOVÉ VYBAVENIE:

 • Tlačiareň HP Color LaserJet CM6030 MFP
 • Ploter HP Designjet 510

Referencie

Mesto Žilina – kompletné majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
vo vlastníctve Mesta Žilina – Pasport Mesta Žilina a jeho mestských častí, zapracovanie do Územného plánu mesta

Mesto Martin – vyhotovovanie geometrických plánov, vypracovanie výkupových elaborátov, inžinierska činnosť

TURVOD Martin – vyhotovovanie geometrických plánov, inžinierska činnosť

Obec Necpaly – inžinierska činnosť

Obec Divín – inžinierska činnosť

BCI, a.s. – inžinierska činnosť

KIA Žilina – vypracovanie geometrických plánov, inžinierska činnosť,

Hyundai Nošovice – inžinierska činnosť

HANT – inžinierska činnosť

Prefa Sučany – inžinierska činnosť, vypracovanie geometrických plánov

GOLDBECK – inžinierska činnosť

NDS a.s., Bratislava – vyhotovovanie geometrických plánov, vypracovanie výkupových elaborátov,
kompletné majetkoprávne vysporiadanie pre stavbu diaľnice D1 Dubná Skala – Turany na trvalý , dočasný záber

GEO-NET, s.r.o.

Záborského 2
036 01 Martin
Tel: +421 43 324 1065

Ing. Kubinec Jozef konateľ spoločnosti, autorizovaný geodet
e-mail: jkubinec@geo-net.sk


Geodetická kancelária:

Bc. Buryánek Michal
geodet, vedúci kancelárie
Tel.: +421 43 324 1065
Mob.: 0915 786 967
e-mail: buryanek@geo-net.sk

Bc. Štetková Júlia
geodet
Tel.: +421 43 324 1065
e-mail: stetková@geo-net.sk

Mgr. Jánošík Peter
Tel.: 0904 884 444
e-mail:janosik@geo-net.sk

Ing. Jozef Rišian
geodet
Tel.: +421 43 1065
e-mail: risian@geo-net.sk

Majetkoprávne oddelenie:

Ing. Trnková Anna
vedúca oddelenia
Tel.: +421 43 324 1064
Mob.: 0902 551 111
e-mail: trnkova@geo-net.sk

Ing. Mikulec Ján
Tel.: +421 43 324 0363,
Mob.: 0911 257 537
e-mail: mikulec@geo-net.sk

Ekonomické oddelenie:

Bc. Janovcová Jana
vedúca ekonomického oddelenia
Tel.: +421 43 324 1062
Mob. 0904 882 222